Silkeborg Frimærke og postkort marked

Søndag d. 29. oktober 2023 - kl. 9.00 - 14.00

Invitation  -  tryk Her

Leje af stande - Tryk her

 

Vi opkøber bedre frimærke og postkort samlinger

Uforpligtene vurdering og tilbud

Kontakt Ib Stæhr -  Tlf. 30 57 71 76 

 

 

 

   

Midtjysk Frimærketræf i Silkeborg


søndag d. 26. Februar 2023
Tryk på billedet for at se mere. 

 

Mødested Lunden

Vestergade 74 - 8600 Silkeborg

 

 Næste aftenmøde

Mandag den 2. oktober 2023

      Alm. mødeaften med auktion

Auktionsliste

Aftenmøder

Lige uger - Sal 2
klokken 18.15 - 21.00 

Formiddagsmøder

OBS - Vi mødes igen til september

Ulige uger - sal 3
klokken 9.30 - 11.30 

     
 
 

Klubmøde 18. september 2023

 

Mødet startede kl 19.00 ved at formanden bød velkommen til de 28 fremmødte medlemmer.

Ib kunne oplyse at der i oktober måned var adskillige frimærkeudstillinger der kunne besøges, bl.a. udstillingen i Holstebro d.7 okt. blev anbefalet.

Endvidere nævnte Ib, at formiddagsmødet på mandag d. 25sep. er aflyst da hele Lunden er udlejet til andet formål. 

Herefter kunne Ib byde velkommen til aftenens foredragsholder Erik Vermeij der vil fortælle om sin Hollands-samling. Et interessant foredrag, hvor Erik bl.a. fortalt hvordan han samler i serier, altså gør en serie færdig ad gangen. En anden måde at samle på. Der blev fortalt om både Hollandske dagligserier mærker, og ”bag i bogen”. 

Efter foredraget gennemførte vi vor sædv. miniauktion over 40 lot. 

Aftenen sluttede med gratis kaffe og brød til alle. 

Referent

 

Peter Meinertsen / sekretær.

 

 

 

Klubmøde 4. september 2023

 


31 forventningsfulde (trofaste) klubmedlemmer var mødt frem til denne mødeaften.

Som sædvanlig kunne formanden byde velkommen og orientere om skete aktiviteter i klubregi siden sidste mødeaften.

Aller først skulle vi hædre vort mangeårige medlem Jørn Walter Pedersen som her i 2023 havde været medlem af klubben i 60 år, imponerende.

Jørn blev hædret af de fremmødte, og modtog en erindringsgave, overrakt af formanden Ib Stæhr.

Siden sidst har klubben købt en samling til 3.000 kr. og fået doneret en del filatelistisk materiale.

Fra forbundet var der ikke særlige nyheder.

Til opbevaring af klubbens auktions materiale har klubben, som tidligere oplyst lejet et boksrum ved Boxit, hvilket vi betaler et forholdsvis højt beløb for om måneden.

Derfor efterlyste formanden, om der var medlemmer der på deres private bopæl, havde opbevaringsplads.

Der var umiddelbart ingen der meldte sig, men det kan være at det kommer senere. 

Herefter kunne vi gå  over til vores auktion, som denne aften bestod af lots som medlemmerne selv var kommet med.

Der var i alt 93 lot, så auktionarius havde travl denne aften. Omkring 2/3 af materialet bliv solgt.

Aftenen sluttede med kaffe og brød til alle, og hyggelig samvær.


Referent


Peter Meinertsen / sekretær

 

 

 

Klubmøde 21. august 2023

 

 

 

Dette var så klubbens opstartsmøde efter sommerpausen. 32 medlemmer var mødt frem til en hyggelig aften med auktion af frimærker og postkort.   

Mødet startede kl. 19.00 ved at formanden Ib Stæhr bød velkommen, og kunne berette at der i sommerpausen ikke var noget særligt.

Man havde dog købt et par samlinger til at supplere vores auktioner med. Derudover havde man taget noget kommisionssalg ind. 

Ib kunne endvidere berette at han havde haft kontakt med advokaten som bestyrer afdøde Peter Jørgensens samling,

og fået at vide at advokaten havde valgt at samlingen til salg ved Bruun og Rasmussens auktioner.

Desværre blev det ikke os der fik lov til at købe samlingen, trods et stort arbejde fra klubbens vurderingsudvalg, med at få oversigt over den. 

Denne aften havde vi 45 lots til vores miniauktion, og som sædvanlig var den god bydelyst på de fleste auktionsnumre. 

Aftenen sluttede ved 21 tiden, efter kaffe og brød og hyggelige samtaler bordene imellem.

 Næste klubmøde bliver den 4. sep. 23


Referent


Peter Meinertsen

 

 

Klubmøde 15. maj 2023

 

 


Vi var 30 medlemmer samlet i Lunden til vort sædvanlige klubmøde. 

Formanden Ib Stæhr bød alle velkommen, og kunne meddele at der ikke var de væsentlige nyheder at berette om.

Dog kunne det oplyses, at der var næst sidste mødeaften inden klubbens sommerferie. Sidste klubaften bliver tirsdag d. 30. maj.

 Mødet gik herefter over til alm. hyggeligt samvær om vor fælles interesse, frimærker og postkort.

KL. 20.00 var der tid for vores miniauktion, hvor der var 40 lot. Bydelysten vor som altid stor, kun 4 lot blev ikke solgt.

 Aftenen sluttede med kaffe og brød


Peter Meinertsen / sekretær


 

 

 

 

 

Klubmøde 1. maj 2023

 

 

33 medlemmer af klubben var mødt frem. Det er efter hånden det antal der møder frem ved vores klubmøder,

hvilket må betragtes som tilfredsstillende ud fra det samlede medlemsantal.

Formanden bød velkommen og kunne meddele, at der havde været byttedag i Hobro.

Det kniber efterhånden i klubberne at få lejet salgsboderne ud. 

Bestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøde drøfte om vores byttedag skal forsætte i samme regi, eller kombineres med noget andet.

Nye ideer fra medlemmerne efterlyses.

Ingen nye meddelelser fra DFF.   

Efter en times frimærke/postkort hygge kunne vi gå over til vor sædvanlige auktion over 40 lot. 

Aftenen sluttede med gratis kaffe og brød til alle.

 

Referent

 

Peter Meinertsen / sekretær. 

 

 

Klubmøde 3. Marts 2023

 

 

var vi samlet 32 medlemmer.

  

Formanden Ib bød alle velkommen, og kunne berette at han sammen med Tom og Kurt 

havde været ude ved afdødt medlem for at vurdere hans frimærkesamling.

 

 Herefter var der vor sædvanlige auktion over 42 lot, som alle, på nær 1 lot blev solgt.


En hyggelig aften sluttede med kaffe og brød.

  

Peter Meinertsen / Sekretær

 

 

 

Generalforsamling d. 20 marts 2023

 

 

Der var i alt 36 medlemmer, der var mødt op til klubbens ordinære generalforsamling.


Punkt 1 - Valg af diregent
Kaj blev valgt
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovlig indvarslet, og kunne herefter give ordet til formanden.


Punkt 2 - Formandens beretning.
Ib kunne glæde sig over, at der i årets løb, havde været mange gode arrangementer og foredrag. Vi har bl.a. fået stor ros fra de deltagende klubber, til gennemførelsen af vores frimærketræf d. 26. Feb. Der har i årets forløb været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og en extraordinær generalforsamling. Vores klubmøder i Lunden har i gennemsnit haft fremmøde af 30 medlemmer, hvilket må betragtes som tilfredsstillende. Der var også tak til vores faste køkkenpersonale Birgit, Annelise og Jens for deres arbejde ved klubmøder, byttedage og frimærketræf.
Formandens beretning blev enstemmig godkendt.


Punkt 3 - Kassererens regnskabsaflæggelse.
Peter gennemgik regnskabet punkt for punkt. Regnskabet udviste et overskud på 521 kr. Klubbens formue udgør en kapital på 119.368 kr. Regnskabet blev godkendt.


Punkt 4 - Budget og fastsættelse af kontingent for 2024.
Peter kunne meddele at vi må forvente et underskud i 2023 på 34.500 kr. Dette skyldes, at klubben i 2023 betaler medlemmernes kontingent til DFF.
Grundet underskuddet blev det med flertalsbeslutning, at vi i 2024 skal betale fuldt kontingent, både til klubben og DFF i alt 525 kr. i 2024


Punkt 5 - Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag
, hvorefter vi gik over til næste punkt.


Punkt 6 - Valg af kasser Da Peter Just ikke ønskede at forsætte som kasser
, skulle der findes en ny.
Valget faldt på Leif Mortensen, som herefter er valgt som klubbens kasser i de næste 2 år.


Punkt 6.1 -  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Michael Hansen, Kristian Svenningsen og Peter Meinertsen.
Alle var villige til genvalg. De 3 blev herefter enstemmig genvalgt for en ny 2 års periode.


Punkt 6.2 - Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Henning Frederiksen og Kurt Sørensen blev genvalgt.


Punkt 6.3  Valg af en bilagskontrollant.
Der var genvalg til Kristian Kongsholm


Punkt 6.4  Valg af 2 bilagskontrollanter suppleanter.
Der var genvalg til Birgit Pedersen og Vagner Pedersen


Punkt 7 - Eventuelt
Ingen emner til eventuelt.


Herefter kunne vi hædre Bent Jacobsen for 50 års medlemskab af klubben, og overrække ham en erindringsgave.


Dirigenten kunne nu takke for god ro og orden og afslutte generalforsamlingen.

 

Herefter havde vi vores sædvanlige auktion over 40 spændende lot. Der blev solgt i alt for 5.600 kr.

 

Referent

Peter Meinertsen / sekretær.

 

________________________________________________________